HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRÊN HỆ THỐNG

www.daotao.htu.edu.vn

      1.      Đăng nhập vào hệ thống

Khi bạn vào website để sử dụng được các chức năng của website bạn phải đăng nhập vào khung đăng nhập như hình (nằm ngay dưới menu)

Line Callout 2: Tên đăng nhập: MSSV
Mật khẩu: Sáu số đầu của NS

Sau khi điền chính xác tên đăng nhập và mật khẩu bấm nút “Đăng nhập” để vào website

 Màn hình sau đây hiện lên sau khi đăng nhập thành công.

Line Callout 4: Chọn:
Đăng ký môn học

Xem “Danh sách môn học đã chọn”, nếu đã có thì xóa dữ liệu cũ bằng cách:

Line Callout 3: Chọn tất cả các môn đã đăng ký rồi chọn Xóa, xuất hiện thông báo chọn OK rồi chọn Lưu.

      2.      Tiến hành đăng ký môn học

Sau khi đã xóa hết các đăng ký cũ, sinh viên có thể tiếng hành đăng ký môn học mới.


Line Callout 2: Xem thông tin về các môn học, sau đó chọn các môn học để đăng ký. 

 

 


Sau khi chọn các môn học để đăng ký, hệ thống thông báo kết quả các môn đã chọn.

Kiểm tra thông tin các môn đã chọn rồi Click vào “Lưu đăng ký

Hệ thống thông báo kết quả đăng ký.

 

Chọn “In học phí” để xem học phí các môn đẵ đăng ký vào xem thời khóa biểu cá nhân.

Hệ thống đã tích hợp chức năng đóng học phí trực tuyến. Chọn

Trường hợp nếu như môn học cần đăng ký vì lý do nào đó không đăng ký được (không được học, hết thời hạn đăng ký, hết số lượng cho phép)

có thể điền mã môn học đó vào phần đăng ký môn nguyên vọng để cho quản lý hoặc người có trách nhiệm xem xét .